Historia

 

Uniwersytet Rzeszowski podpisał 17 lipca 2009 roku umowę na sfinansowanie Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Projekt „Kompleks Naukowo-Dydaktyczny Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytet Rzeszowski” przewiduje stworzenie nowej infrastruktury Uniwersytetu Rzeszowskiego, która uzupełni istniejącą lukę infrastrukturalną w Regionie Podkarpackim, dotyczącą najnowszych technologii i metod badań. Powstała infrastruktura będzie służyć jako baza naukowo-dydaktyczna dla nowych specjalności:

- Nanoelektronika na kierunku Fizyka techniczna;
- Nanotechnologia i Nowe Materiały dla Lotnictwa na makrokierunku Mechatronika i Nanotechnologie przewidzianym do uruchomienia w roku akademickim 2009/2010;
- Bioinżynieria medyczna, Bioinformatyka, Biotechnologia analityczna oraz Biomateriały na międzywydziałowym kierunku Biotechnologia.

 

W ramach Projektu zostały stworzone pokoje czyste o łącznej powierzchni 200 metrów kwadratowych,w których zostaną rozmieszczone instalacje MBE – podstawowa technologia wytwarzania nanostruktur, skaningowy mikroskop elektronowy o wysokiej klasie dla kontroli topologii wytwarzanych nanostruktur, instalacja SIMS dla kontroli profilu składu struktur, technologia fotolitografii i litografii elektronowej wytwarzania układów scalonych i elementów obwodów kwantowych, współczesna aparatura badawcza dla kontroli magneto-transportu przy niskich temperaturach w wytworzonych elementach obwodów kwantowych, własności optycznych nanostruktur, co jest niezbędne dla wykonania prac magisterskich i doktorskich na odpowiednim poziomie, oraz stanowiska w pracowniach studenckich, gdzie studenci będą przygotowywani do prowadzenia pomiarów nanostruktur. W tym celu jest tworzona odpowiednia infrastruktura niskich temperatur. 
Zakończenie realizacji Projektu w roku 2012 pozwoli rozpocząć kształcenie studentów w zakresie najnowszych technologii i metod badań naukowych.

 

Oficjalne otwarcie Centrum miało miejsce 21 maja 2013 pod czas Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Nanostructured Materials”  w obecności Prezydenta RP, Dyrektora NCBR, wice-ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, posłów na Sejm RP, naukowców z całego świata, przedstawicieli przemysłu i Samorządów.    

W tej chwili Centrum prowadzi kierunek studiów „Inżynieria Materiałowa” z specjalnościami Technologia materiałów dla przemysłu lotniczego, Nanotechnologia i materiały nano-kompozytowe, Nanomateriały dla biotechnologii i medycyny.

 

Od czasu powstania w 2013 r.:

Centrum przygotowało ponad 300 inżynierów kierunku Inżynieria materiałowa oraz ponad 150 magistrów tego samego kierunku.

Zostało opublikowano w dziedzinie wysokich technologii i współczesnych metod badań ponad 20 artykułów w czasopismach naukowych z listy A (tak zw. filadelfijskiej) w tym w Physical Review B - 2 artykuły, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS - 3 artykuły, Opto-Electronics Review - 2 artykuły, Applied Phys. Letters -1 artykuł, Infrared Physics & Technology - 1 artykuł, Journal of Nanoscience and Nanotechnology - 1 artykuł, ,  Journal of Crystall Growth - 1 artykuł, Surface and Interface Analysis - 1 artykuł, Solid State Communications – 1 artykuł, itd.

 

Zostały wykonane trzy Projekty badawczo-rozwojowe na ogólną kwotę 5.4 mln. zł.:

- Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym, finansowane przez NCBR grant WND.POIG.01.01.02.-00-015/08-00 - 588 600 zł, w latach 2010-2015;

- Wpływ punktu Diraca na stany elektronowe i fononowe w nanostrukturach na bazie związków półprzewodnikowych HgCdTe, HgZnTe , finansowane przez Urząd Marszałkowski grant WNDRPPK.01.03 .00-18053/12  – 2 971 206,00 zł, w latach 2013-2015;

- Poznanie mechanizmów fizycznych decydujących o umocnieniu nowych powłok nanokompozytowych i multinanowarstw otrzymanych w procesach PVD –finansowane przez Urząd Marszałkowski grant WNDRPPK.01.03 .00-18052/12 – 1 970 305,00 zł, w latach 2013-2015

Zostały wykonane i obronione dwie prace habilitacyjneprof. J. Polit - 2014, prof. M. Pociask-Biały – 2015,

dwie prace doktorskie  – dr D. Płoch - 2013, dr I. Rogalska- 2017 oraz

zostały wykonane i złożone w 2018 r. jeszcze dwie pracy doktorskie.

W kwietniu 2018 Centrum uzyskał pozwolenie na komercyjne wykorzystanie infrastruktury badawczej, tj. na wykonanie usług badawczych na zasadzie odpłatności, co pozwoli znacznie zwiększyć wydajność infrastruktury badawczej.

Polski